Zasady ogólne

Wykonane strony internetowe lub inne projekty internetowe wykonane przez Firmę Informatyczną Signera podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z chwilą uregulowania należności za wykonany projekt zgodnie z zawartą umową prawa autorskie do produktu przechodzą na Klienta Końcowego. Używanie wykonanych projektów internetowych w sposób sprzeczny lub nieprzewidziany niniejszymi Warunkami stanowi naruszenie praw autorskich firmy Signera.

Odpowiedzialność firmy Signera względem Klienta Końcowego z tytułu szkód, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem z wykonanej strony internetowej jest ograniczona do wynagrodzenia, które Klient Końcowy zapłacił za dany projekt internetowy. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód spowodo wanych z winy umyślnej firmy Signera oraz z tytułu wad prawnych zawartch w projekcie.

Opieka autorska

Firma Informatyczna Signera udziela dwuletniej opieki autorskiej dla wykonanych projektów internetowych. Dwuletni okres rozpoczyna się z chwilą przekazania projektu Klientowi Końcowemu. Opieka autorska obejmuje poprawę ujawnionych w trakcie użytkowania produktu błędów powstałych podczas tworzenia projektu. Opieka ta nie obejmuje błędów spowodowanych działaniem osób trzeci lub wadlinym użytkowaniem produktu po dacie przekazania. Opiekta autorska może obejmować drobne modyfikacje produktu jeżeli tak jest zawarte w umowie na jego wykonanie.